Het perfecte gebed?! Deel 6.

Als je de vorige delen over gebed hebt gelezen komen we uit bij het laatste deel… want nu we een beetje een idee hebben wat wel of niet “gaat”, wat is dan het perfecte gebed? Bestaat dat?

En dan komen we uit bij het gebed wat Jezus ons heeft geleerd. Het “onze vader”. We kennen het n.a.w. allemaal wel uit de kerk en wellicht wel “uitentreuren”.

Maar laten we eens kijken naar dat gebed, want dat zit erg goed in elkaar als je de delen deel 1 , 2, 3, 4 en 5 van deze serie erbij pakt…..

En net zoals met alle andere stukken die je in de bijbel leest is het heel verstandig om het stuk ervoor ook te lezen voor de context en om het plaatje meer compleet te krijgen. Dat doen we deze keer dus ook. Want voordat Jezus het voorbeeld geeft van het gebed zegt hij wel het volgende:

En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds.

Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.

En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

Matteüs 6:5-8

Wow! Dat is een pittig stukje…. Even een stukje context, want zonder context trek je alles zo weer uit zijn verband. In hoofdstuk 5 en in het begin van hoofdstuk 6 hakt Jezus nogal stevig in om vals gedrag van de schriftgeleerden en Farizeeën. Die Farizeeën stonden in die tijd nogal eens luidkeels op de hoek van de straat te bidden / te schreeuwen / te pronken… om te laten zien hoe goed zijn wel niet waren in het bidden. Dat ging dus niet om God Zijn glorie, maar om hun eigen glorie…. en daar maakt Jezus korte metten mee in dit geval.

Voor ons is dit ook een waarschuwing als we in een groep bidden…. laat je gebed oprecht glorie aan God geven, wees oprecht, God weet wat je wilt. Dus maak je niet druk of je een woordje mist, Heere wel met 3 éés hebt gezegd of Here met 2 éés. Niet belangrijk, is de discussie niet waard in deze context. God kijkt in je hart en is wars van pronken met je gebed… iets om over na te denken toch?

Maakt het bidden ook een stuk makkelijker als je erover nadenkt. Het hoeft niet menselijk mooi met bloemetjes te zijn. Het gebed mag oprecht zijn, zoals jij bent, op dat moment. Dus maak je niet te druk of het wel goed klinkt.

Want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

En dan komen we bij het stukje uit waar Jezus zelf zegt: Bidt gij dan aldus:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Matteüs 6:9-13

Hé! Missen we niet een stukje?

Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Klopt, dit stukje staat (pak je eigen bijbel er maar eens bij) in diverse vertalingen vaak tussen haakjes, want dit is pas later toegevoegd. Het ontbreekt dus ook in de oudste handschriften. Het is bijna zeker dat de zin later toegevoegd is, als een mooie en traditionele afronding van het gebed.

Dus we gaan verder met het stuk wat in de bijbel staat wat Jezus heeft gezegd. We gaan het eens stukje voor stukje lezen:

Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome

Valt je iets op? Het gebed begint(!) met eer en glorie aan God te brengen. Dat is de start van dit gebed. Er wordt nog niets gevraagd, er wordt geen dank gebracht voor wat God heeft gedaan, hier wordt God gedankt voor wie Hij is. Punt. Zie o.a. deel x van deze studie waar we het over hebben gehad. Eerst eer aan God, de rest…. is minder belangrijk… veel minder. Zie ook deel twee van deze serie.

Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Deel één al gelezen van deze studie? Je kunt bidden wat je wilt, maar waar gaat het om? Dat jou wil wordt gedaan of God Zijn wil. Zie deel vijf van deze serie.

Geef ons heden ons dagelijks brood

En hier komt de eerste vraag voor ons zelf. En let wel…. dit is ook de enige vraag voor ons zelf als je goed oplet. Zie je hoe weinig onze eigen vraag heeft in dit gebed? Opvallend weinig…… Lees deel één wellicht nog eens een keer en denk aan de auto velgen… Ben je echt nodig wat je vraagt, of zijn er belangrijkere zaken in het leven?

En vergeef ons onze schulden,

Hier wordt om vergeving gevraagd van de zonden die we hebben gedaan…. Deel vier al gelezen van deze studie? Doen. Je kunt God niet naderen (laat staan met gebed) als er zonden zijn die je nog niet zijn vergeven…. onmogelijk.

Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

Hier zie je een belofte van jou aan God zelf… Want God verwacht ook iets van jou…Een heilig gedrag. In alles.

En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Waar gaat het hier om? Als je de vorige delen hebt gelezen weet je het antwoord: het gaat hier om geestelijke verzoeking die je van God probeert weg te halen. Dus ook dit gedeelte gaat erom dat je dicht bij God wilt blijven en dichter bij Hem wil komen. Dat is je doel. Niets anders dan God. En niet mooiere velgen voor je auto zoals je deel één hebt kunnen lezen…. (leestip, klik)

En dan? Dan is het gebed al klaar. Geen omhaal van woorden, kort, en superkrachtig:

  • Glorie aan God voor wie Hij is (kijk nog even terug hoeveel procent het in de tekst daarom gaat, opvallend veel!)
  • Je wilt dat God zijn plan wordt gevolgd, Hij is nummer één, op de aarde en ook boven de aarde.
  • Opvallend weinig vragen om “iets” voor je zelf (een half regeltje om eten en dat was alles!)
  • Vraag om vergeving van je zonden en pas ook je eigen gedrag naar anderen aan.
  • En kom nog dichterbij God….en vraag zijn hulp daarbij om dat te bereiken.

En als je dat snapt… dan snap je ook die extra regel die later toegevoegd is:

Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Om de balans nog wat duidelijker te maken hebben we alles eens een kleurtje gegeven. Herken je de delen dankzegging, vergeving van zonden, vragend specifiek bidden en eer aan God voor wat Hij heeft gedaan voor jou? Zie je de balans? Zie je de percentages?

En daarmee sluiten we deze serie van gebed af. Met het gebed wat Jezus ons heeft gegeven als een prachtig voorbeeld, perfect in balans, ere wie ere toekomt, God op nummer 1.

Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *