De Psalmen in beeld..

In januari 2022 zijn we gestart met het meedoen met het programma ‘Symfonie van het hart‘. Een programma waarbij je in zes maanden het hele psalmenboek uit de Bijbel doorgaat.

Een mooie manier om er meer verdieping in te krijgen is het maken van kleine kunstwerkjes, minimaal 1 per Psalm, waarbij je probeert vorm te geven aan wat er staat in dat bijbel gedeelte. Zo sta je er net even langer bij stil. Wat staat er nu? Wat betekent dat voor mij en wat kan ik ermee? Onderstaand de hele serie die we tot nu toe hebben gemaakt. We hopen dat het ook jullie weer meer inspiratie en diepgang geeft in dit mooie Bijbelboek:

Psalm 150

Halleluja,
Looft de HERE in zijn heiligdom en in zijn machtig uitspansel.
Looft Hem om zijn machtige daden en naar zijn geweldige grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal, harp, citer, tamboerijn, reidans, snarenspel, fluit, klinkende cimbalen en schallende cimbalen.

Alles wat adem heeft – Love de HERE.
Halleluja

Psalm 149

Zing de HERE een nieuw lied,
juich en jubel over je Koning,
loof Zijn Naam met reidans,
psalmzing met tamboerijn en citer

Psalm 148

vers 13:
Dat zij de Naam des HEREN loven,
want Zijn Naam alleen is verheven,
Zijn Majesteit is over aarde en hemel.

Psalm 147:1

Looft de HERE, want het is goed onze God te psalmzingen

Psalm 146: 5-7

Welzalig hij, wiens verwachting is op de HERE, zijn God,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouwe houdt tot in eeuwigheid,
Die verdrukten recht verschaft en
Die hongerigen brood geeft.

Psalm 145:8

Genadig en barmhartig is de HERE,
lankmoedig en groot van goedertierenheid.

Psalm 144

Vers 3:
HERE, wat is de mens, dat Gij op hem let,
het mensenkind, dat Gij acht op hem slaat?

Psalm 143

Vers 6:
Ik strek mijn handen tot U uit
Mijn ziel smacht naar U als een dorstig land

Psalm 142

Vers 7:
Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt,
Red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.

Psalm 141:2

Laat mijn gebed als reukoffer voor uw aangezicht staan,
het opheffen van mijn handen als avondoffer.

Psalm 140

Red mij, o HERE
Behoed mij, o HERE
Neem ter ore, o HERE, mijn luide smekingen

Gij zijt mijn God

Psalm 139: 1

HERE, Gij doorgrondt en kent mij

Psalm 138

Ik zal Uw naam prijzen om Uw goedertierenheid en trouw (vers 2)
want de heerlijkheid des HEREN is groot (vers 5)

Psalm 137

Aan Babels stromen, daar zaten wij, ook weenden wij, als wij Sion gedachten…

Psalm 136

… want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!

Psalm 135: 5-6

Ja, ik weet dat de HERE groot is, dat onze Here boven alle goden is.
De HERE doet al wat Hem behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle waterdiepten.

Psalm 134: 1-2

Komt prijst de HERE, alle gij knechten des HEREN, die des nachts in het huis des HEREN staat.
Heft uw handen op naar het heiligdom en prijst de HERE.

Psalm 133

Ziet hoe goed het is als broeders tezamen te leven. (vers 1)

Het droge verdorde land zal de plaats zijn waar de HERE zijn zegen gebiedt. En er zal leven zijn in overvloed!

Psalm 132

Laten wij ons nederbuigen voor zijn voetbank.

Psalm 131

Ik heb mijn ziel tot rust en stilte gebracht.
Ik hoop op de HERE van nu aan en voor immer.

Psalm 130

Uit de diepten roep ik tot U, o HERE!

Ik verwacht de HERE,
Mijn ziel verwacht
En ik hoop op Zijn Woord!

Psalm 129

Ploegers ploegden op mijn rug,
zij trokken hun voren lang
maar zij hebben mij niet overmocht.

De HERE die rechtvaardig is,
heeft doorgehouwen de touwen der goddelozen.

Psalm 128: 1-3

Welzalig ieder die de HERE vreest,
die in Zijn wegen wandelt,
want gij zult eten de opbrengst van uw handen;
Welzalig gij, het zal u welgaan.
Uw vrouw zal zijn als een vurchtbare wijnstok binnen in uw huis,
uw zonen als olijfscheuten rondom uw dis.

Psalm 127: 1

Als de HERE het huis niet bouwt,
tevergeefs bouwen wij daaraan…

Psalm 126: 3

De HERE heeft grote dingen bij ons gedaan.

Psalm 125: 2

Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HERE rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 124:8

Onze hulp is in de naam des HEREN,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 123: 1-2

Ik hef mijn ogen op tot U,
Die in de hemel troont.
Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren en die der dienstmaagden op de hand van haar gebiedster,
Zo zijn onze ogen op de HERE, onze God.

Psalm 122: 7

Vrede zij binnen uw muur
Rust in uw burchten

Psalm 121: 1-2

Ik hef mijn ogen op naar de bergen
vanwaar zal mijn hulp komen?

Mijn hulp is van de HERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Psalm 120:1

In mijn angst heb ik tot de HERE geroepen
en Hij heeft mij geantwoord.

Psalm 119:175

Mijn ziel leve
en love U
Mogen Uw verordeningen mij helpen.

Psalm 119: 130

Het openen van uw woorden verspreidt licht,
Het geeft de onverstandigen inzicht.

Psalm 119: 112

Ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen,
voor altoos, ten einde toe.

Psalm 119: 96

Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien,
Maar Uw gebod is onbegrensd.

Psalm 119: 77

Uw barmhartigheid kome over mij opdat ik leve.

Psalm 119: 52

Als ik denk aan uw verordeningen van ouds, o HERE, dan ben ik getroost.

Psalm 119

Ik berg Uw Woord in mijn hart,
ik zal het overdenken en verkondigen (vers 11)

Ik klem me vast aan Uw getuigenissen (vers 31)

Psalm 118

Looft de HERE, want Hij is goed
Ja, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!
Bij Hem is waar ik schuil
Tot Hem roep ik in mijn benauwdheid
Hij is bij mij
Hij is met mij
Looft de HERE, want Hij is goed
Ja, Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!

Psalm 117

Prijst de HERE alle gij volken,
Prijst Hem, alle gij natiën;
want Zijn goedertierenheid is machtig over ons,
en des HEREN trouw is tot in eeuwigheid.

Psalm 116

Ik heb de HERE lief

Psalm 115

Vertrouw op de HERE
Hij is uw hulp en uw schild

Psalm 114

Vers 7-8:
Gij aarde, beef voor het aangezicht des HEREN, voor het aangezicht van de God Jakobs, die de rots veranderde in een waterplas, de keisteen in een waterbron.

Psalm 113

Vers 3-4
Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat,
zij de naam des HEREN geloofd.
Verheven boven alle volken is de HERE,
Boven alle hemelen is zijn heerlijkheid

Psalm 112

Vers 4:
Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op,
genadig en
barmhartig en
rechtvaardig.

Psalm 111

Vers 10:
De vreze des HEREN is het begin der wijsheid,
een goed inzicht hebben allen die ze betrachten.
Zijn lof houdt eeuwig stand.

Psalm 110

Zet u aan mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gelegd heb als een voetbank voor uw voeten.
Gij zijt priester voor eeuwig.

Psalm 109
Zij laden kwaad op mij in plaats van goed en haat tot loon voor mijn liefde. Als een schaduw die zich verlengt, ga ik heen…
Help mij HERE, mijn God, verlos mij naar uw goedertierenheid, opdat zij erkennen, dat dit uw hand is, dat Gij, o HERE, het gedaan hebt.

Psalm 108

vers 5:
Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid
tot aan de wolken reikt uw trouw

Psalm 107

Er waren er die in donkerheid en diepe duisternis zaten, gebonden in ellende en ijzer, omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd… (10-11)

Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid en Hij voerde ze uit hun angsten. (6, 13, 19, 28)

Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen aan de mensenkinderen. (8, 15, 21, 31)

Looft de HERE, want Hij is goed,
want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. (1)

Psalm 70:6

… Gij zijt mijn hulp en mijn Bevrijder, O HERE …

Psalm 69:2-3 en 19a

Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen;
ik ben verzonken in bodemloos slijk, waar ik niet kan staan;
ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij.

Nader tot mijn ziel, bevrijd haar!


Psalm 68:20 en 36

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons; die God is ons heil.
Geprezen zij God!


Psalm 68:3

Gelijk was smelt voor het vuur,
zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht.


Psalm 67

Dat de volken U loven, o God;
dat de volken altegader U loven. (4, 7)

Psalm 66:10

Want Gij hebt ons getoetst, o God,
ons gelouterd, gelijk met zilver loutert.

Wanneer God jou toetst, wat vindt Hij dan?
Zit jij op de troon of is God de Belangrijkste in je leven?
En wanneer je valt in een verzoeking, houdt het voor vreugde, want de beproefdheid van je geloof werkt volharding uit! Jak 1:2-3

Psalm 65

Gij doet het bruisen der zeeën bedaren,
het bruisen van haar golven en het rumoer der natiën.
U komt stilheid toe, o God. (8, 2)

Psalm 64:7b

Ja, ieders binnenste en hart is ondoorgrondelijk.

Pijlen komen ons hart binnen, doen pijn en wat stuk is moet helen.
In hoeverre laten we God toe om in ons hart te komen?
Mag Hij in je pijn komen of houd je Hem daar ver vandaan?

Psalm 63:9

Mijn ziel is aan U verkleefd

Psalm 62

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God,
want van Hem is mijn verwachting.

Psalm 61

Laat mij schuilen,
Geborgen onder Uw vleugelen.

Psalm 60
Gij hebt het land doen beven en barsten,
Heel zijn scheuren, want het wankelt (4)

Psalm 59

Vers 10:
Mijn Sterkte, op U wil ik acht slaan,
want God is mijn burcht.

Psalm 58

Laten de goddelozen vergaan als water dat wegvloeit.
En de mensen zullen zeggen:
Toch is er loon voor de rechtvaardige,
toch is er een God die recht doet op aarde.

Psalm 57

In de schaduw van uw vleugelen zal ik schuilen
totdat het onheil voorbij is.
Waak op, mijn ziel, ik wil het morgenrood wekken,
ik zal U loven, o HERE,
Uw heerlijkheid zij over de ganse aarde

Psalm 56

Op God, wiens Woord ik prijs,
op de HERE, wiens Woord ik prijs,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een mens mij aandoen?

Psalm 55

Werp uw bekommernissen op de HERE
Vertrouw op Hem

Psalm 54:6

Zie, God is mij een Helper,
de Here is het, die mij schraagt.

Psalm 53

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Psalm 52

Ik vertrouw op Gods gerechtigheid, altoos en immer.

Voor altoos zal ik U loven,
omdat Gij het gedaan hebt.
Ik zal Uw Naam verwachten!

Psalm 51

De offeranden Gods zijn een verbroken geest
Een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

Schep mij een rein hart, o God!

Psalm 50

God, uw God, ben Ik.

Roep Mij aan ten dage der benauwdheid:
Ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Wie lof offert, eert Mij en baant de weg dat Ik hem Gods heil doe zien.

Psalm 49

Zij die zich beroemen op hun rijkdorm en vertrouwen op hun vermogen gaan tezamen te gronde.
Dit is het lot van hen die op zichzelf vertrouwen.
Zij zinken als schapen in het dodenrijk.

Alleen God kan verlossen.

Psalm 48

Groot is de HERE en hoog te loven in de stad van onze God zijn heilige berg. (2)
God doet Zich kennen als een burcht. (4)
Waarlijk, zo is God, onze God voor eeuwig en altoos,
tot de dood toe zal Hij ons leiden. (15)

Psalm 47

Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep.
Psalmzingt onze Koning, psalmzingt!

God is opgevaren onder gejuich, Hij is gezeten op zijn heilige troon.

Psalm 46

God is ons een toevlucht en een sterkte, daarom zullen wij niet vrezen.

Het water bruist en schuimt, maar God is in haar midden.
Hij is ons een burcht.

Psalm 45

beminnelijkheid
zuiverheid
liefde
vruchtbaarheid
vrouwelijkheid
eenheid
vergankelijkheid

Allemaal gesymboliseerd in een lelie.

Psalm 44

Vers 2:
O God, met eigen oren hebben wij het gehoord,
onze vaderen verhaalden het ons,
het werk dat Gij gewrocht hebt in hun dagen, in de dagen van ouds.

Psalm 43

Vers 3:
Zend uw licht en uw waarheid
mogen die mij geleiden, mij brengen naar Uw heilige berg en naar Uw woningen.

Psalm 42

Vers 3:
Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.
Wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?

De hemel is hier geïnspireerd door een decorstuk gemaakt naar aanleiding van het bijbelboek Openbaring.

Psalm 41

Vers 11:
Maar Gij, HERE, wees genadig en richt mij op

Psalm 40

Vers 4 en 6:

Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.
Talrijk hebt Gij uw wonderen en uw gedachten jegens ons gemaakt, o HERE, niets is bij U te vergelijken.
Mogen velen het zien en vrezen en op de HERE vertrouwen.

Psalm 39

vers 6:
Mijn levenduur is als niets voor U – enkel een ademtocht

Psalm 38

Ik ben als een dove, ik hoor niet
Ik ben als een stomme, die zijn mond niet open doet
Zelfs het licht van mijn ogen moet ik missen

HERE, verlaat mij niet
Mijn God, wees niet verre van mij!

Op U, HERE, hoop ik
Gij immers zult antwoorden, Here, mijn God!

Psalm 37

Vers 34:
Wacht op de HERE en bewaar zijn weg

Psalm 36

vers 6 – 7
HERE, hemelhoog is uw goedertierenheid
Uw trouw reikt tot de wolken
Uw gerechtighed is als de bergen Gods
Uw gericht is een geweldige watervloed

Psalm 35

vers 1:
Twist, HERE, tegen wie met mij twisten,
bestrijd wie mij bestrijden

Psalm 34
19: De HERE is nabij de gebrokenen van hart

Hij bewaart ieder stuk vol liefde
En wanneer je Hem toelaat
voegt Hij de delen weer samen,
versmolten met Zijn liefde

Een heel hart
waar Zijn liefde doorheen stroomt
Genade en geborgenheid
Geliefd in elk deel van je bestaan

Psalm 33

Vers 6:
Door het woord des HEREN zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond al hun heer.

Psalm 32
Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.
Welzalig de mens wie de HERE de ongerechtigheid niet toerekend, en in wiens geest geen bedrog is. (vers 1-2)

Jezus’ bloed wast al onze zonde weg.
Hebr 8:12
Dan vergeef Ik hun fouten en vergeet Ik hun zonden.

Psalm 31

Benauwd, verstrikt, verstikkend
Hun klauwen steeds vaster om me heen

In mijn benauwdheid bent U mijn rots waarop ik sta
Ik vertrouw op U
Mijn tijden zijn in Uw hand
Mijn leven is het Uwe

Psalm 30

Uit stof ben ik gemaakt.
Met Uw adem heeft U mij leven gegeven.
En met die adem loof ik U, HERE,
want U heeft mij leven gegeven!

Psalm 29

Vers 3-4
De stem des HEREN is over de wateren,
De God der heerlijkheid doet de donder weerklinken
De HERE over de geweldige wateren.
De stem des HEREN is vol kracht,
De stem des HEREN is vol glorie.

Psalm 28

De HERE is mijn kracht en mijn schild
Op Hem vertrouwde mijn hart
en ik werd geholpen.
Daarom juicht mijn hart
en loof ik Hem met mijn lied.

Psalm 27

Vers 14:
Wacht op de HERE, wees sterk, uw hart zij onversaagd;
Ja wacht op de HERE.

Psalm 26

Toets mij, HERE, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. (vers 2)


… Ik maak de omgang om uw altaar, o HERE, terwijl ik luidde een loflied doe horen en al uw wonderen vertel. (vers 6-7)

Psalm 25:

HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. Leid mij in Uw waarheid, en leer mij, want Gij zijt de God mijns heils; U verwacht ik den gansen dag.

Psalm 24: 7

Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.

Psalm 23.

Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,

ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;

Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;

U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

Psalm 22 vers 15

Als water ben ik uitgestort en al mijn beenderen zijn ontwricht;
mijn hart is geworden als was, het is gesmolten in mijn binnenste.

Psalm 21

Hij gaf Zijn leven voor ons – we hebben Hem gekruisigd. Maar Hij is opgestaan als Zoon van Zijn Vader.
Zijn bloed heeft gevloeid en er is niet één druppel die de Vader niet heeft opgemerkt.

Vers 4-7:
Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd. Leven vroeg hij van U; Gij gaf het hem, lengte van dagen voor altoos en immer. Groot is zijn eer door uw heil, majesteit en luister hebt Gij hem toebedeeld; want Gij maakt hem rijk gezegend voor immer. Gij overstelpt hem met blijdschap voor uw aangezicht.

Psalm 20

Vers 4: Hij gedenke al uw offers en uw brandoffer achte Hij welgevallig.

Psalm 19

Vers 15:
Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Heer, mijn Rots en mijn Verlosser.

Psalm 18: 47

De HERE leeft! Geprezen zij mijn Rots en verhoogd zij de God mijns heils.

Psalm 18

Gebaseerd op vers 8 t/m 14 en vers 17:

Hij reikte van omhoog, greep mij, trok mij op uit grote wateren…

Psalm 17

Vers 8: Bewaar mij als de appel van het oog, berg mij, in de schaduw van uw vleugelen.

Hier ben ik, Heer.

Psalm 16

Deze psalm deed me denken aan een dans.

Het leven met Jezus is als een dans waarin Hij leidt.
Om te kunnen volgen, moet je heel dicht bij Hem zijn. Alleen door verbonden te zijn met Hem kan je Zijn leiding ervaren en volgen.
Ben je te ver weg – dan mis je Zijn leiding en kan je niet volgen.
Ga je je eigen gang – dan wordt het een solo dans en kan Hij niet dichtbij zijn.
Blijf je dichtbij en laat je je door Hem leiden – dan ontstaat er een wondermooie dans in volledige verbondenheid.

Psalm 15

Deze psalm deed me denken aan Matt 22:37-39

Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf.

Psalm 14

Vers 3: De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.

Psalm 13

Je ziet Mij niet, omdat je niet naar Mij kijkt.
Je zorgen en verdriet komen voort uit de strijd die je op aarde voert.

Richt je op Mij
Hef je ogen omhoog
Geef Mij je zorgen en verdriet
Laat Mij je vullen

Ik ben hier
Nu
En voor altijd

Psalm 12

Beware the words you speak.

Psalm 11

De wereld om me heen stort in elkaar
Pijlen komen van alle kanten op me af
Hoe kan ik staande blijven?
Hoe kan ik niet neerstorten en sterven?

De Heer ziet mij
Hij is de enige rots waarop ik sta
Hij is mijn veiligheid en bescherming

Mijn hoop is op U
Mijn zijn is in U
Hier ben ik, Heer
Van U alleen

Psalm 10

Psalm 9

The Lord is a refuge for the oppressed,
a stronghold in times of trouble.

Psalm 8

O Lord, our Lord,
How majestic is your name in all the earth!

Psalm 7

De Allerhoogste God regeert vanuit de hemel.
Hij onderzoekt ieders hart en ieders gedachten en oordeelt rechtvaardig.

Degene die een kuil graaft voor een ander valt er zelf in en wie zwanger is van kwaad zal problemen en desillusies baren.

Oordeel rechtvaardig Heer en bescherm de rechtvaardige met Uw staf.

Ik zal de Allerhoogste lof toezingen en zijn rechtvaardigheid prijzen. Bij Hem zal ik schuilen.

Psalm 6

Benauwende kringen om me heen.
Tranen die blijven vloeien.
Ik zie het niet meer.

Maar ik zing.
Ik zing mijn God lof toe.
Hij omhult me met Zijn licht.
Ik zing.
En openingen ontstaan.

psalm 5

In de morgen buig ik mij neer en leg mijzelf in Uw hand. U hoort mijn stem en vol verwachting wacht ik op U.

U haat wie slecht doen, liegen en bedriegen.

Ook ik heb tegen U gezondigd. Vergeef mij, Heer. Laat ieder die schuilt bij U blij zijn en zingen. Neem ons lied als reukoffer aan
en wees als een beschermend schild om ons heen.

Psalm 4

When you are on your beds, search your hearts and be silent. Let the light of Your face shine upon us, o Lord. I will lie down and sleep in peace, for You alone, o Lord, make me dwell in safety.

Psalm 3

Ondanks angst, pijn en verdriet weet David zich geborgen bij God. Hij weet wie hij is ten opzichte van Hem. Op zijn knieën en vol vertrouwen zich richtend op God vindt hij rust, hoewel het stormt om hem heen.

Psalm 2

Achter Jezus staat God de Vader, almachtig en heilig. Hij draagt Jezus in zijn hart.

Kan je je voorstellen dat jij je daar bevindt? In het hart van de almachtige God?


Door het bloed van Jezus en Zijn genade is dat waarheid geworden.

Wouw, dat verandert het dagelijkse perspectief enorm!

Psalm 1:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotter, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.