Wraak!

Vandaag had ik een gesprek met I. Hij was alles kwijt… alles. Niet door zijn eigen toedoen, maar omdat iemand hem het heeft aangedaan. I is een slachtoffer. Geen huis, geen contact met familie meer, geld weg en vooral zijn waardigheid als mens was hij daardoor kwijt. Hij was daar menselijk gezien terecht kwaad over, heel kwaad. En wilde gerechtigheid. Meer dan dat zelfs.

Hoe ga je daar mee om. Want hoe ziet die gerechtigheid er dan uit? Want wellicht komt die gerechtigheid wel nooit… pakken ze de dader wel? Doet de politie wel hun werk en gaat de dader dan het gevang in??? De wraakgevoelens van I waren menselijk gezien prima te begrijpen, maar hoe ga je daar mee om? I is christen… maar ja, je bent ook mens…

Vanuit een Bijbels perspectief hebben we de vraag als volgt beantwoord: (hou vol, veel tekst)

We zijn begonnen met de volgende tekst:

Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.

Romeinen 12:19

En deze:

Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgenMattheüs 5:44

Mattheüs 5:44

“Ja, dat is lekker makkelijk gezegd. En makkelijk gezegd, maar wat heb ik er nu aan?” En ja, we snappen prima waarom I dat zegt! Dus zijn we verder gaan kijken…. als God de persoon is die zegt dat het aan Hem is om wraak te nemen…. hoe doet Hij dat dan en waarom? Laten we eens beginnen met het waarom:

En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

Romeinen 8:17

Als christen ben je een kind van God… Dus iemand die jou kwaad doet.. doet daarmee je vader kwaad… En die vader (God) komt voor jou op! Hoe? Sidder en beef…. dit is wat God zegt over iemand die Zijn kinderen pest:

Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem geweest zijn dat een molensteen aan zijn hals gehangen was en hij in de diepte van de zee gezonken was.

Mattheüs 18:6

Wow… dat klinkt niet best… dat klinkt absoluut als een vader die opkomt voor Zijn kinderen. Een vader die HEEL erg oppast op Zijn kinderen en Zijn kinderen verdedig! En niet zo’n beetje ook…

Wacht even… maar die God is toch alleen maar liefde? Nee. (zie: Romeinen 1:18-32 ) God is een rechtvaardige God en Hij komt er ZEKER op terug als jij kwaad doet. Die Goddelijke rekening komt. De voorgaande tekst is al pittig, maar voor de liefhebbers, lees Numeri 31 eens… Wow… Daar zie je wat God als opdracht geeft als vergelding voor kwaad wat Zijn kinderen en dus Hem is aangedaan… wow… Niets poezeligs aan… in tegendeel. Dat is een God die Goddelijk wraak neemt… Mannen, vrouwen, het vee, alles gaat in vlammen op… wow…

Als je je dat beseft… hoe het eruit ziet als God voor jou wraakt neemt op een ander… omdat hij daarmee Hem kwaad hebt aangedaan… Dat is niet een beetje wraak… dat is alles vernietigend.

Dan is aardse gerechtigheid ineens een makkie. Een paar jaar gevangenis en je bent klaar. Wellicht je hele leven in de gevangenis, maar in verhouding tot (letterlijk!) je hele stad, al je familie, alles plat… dan is gevangenis… of “schoffelen” ineens niets meer… Met God Zijn wraak ben je niet met een paar jaar klaar.

Dan hoop en bid je dat die persoon die je al dat kwaad heeft gedaan, HEEL snel tot inkeer komt… en hoop je en bid je dat dit gebeurt terwijl die persoon nog in leven is en een kans heeft om tot God te komen… Dan hoop en bidt je dat die persoon Christus aanneemt als zijn verlosser van al het kwaad… Want als God zich herinnert wat die persoon jou heeft aangedaan… heeft die persoon een ENORM probleem als die boven aankomt… Maar… als die persoon Jezus aanneemt als zijn verlosser… dan alleen is het volgende vers van toepassing:

Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik geenszins meer gedenken.

Hebreeën 8:12

En dat is de enige kans… Als die persoon dat niet doet.. neemt God wraak voor jou… wow.. just wow…

En als je christen bent.. en je bovenstaand echt begrijpt… begrijp je ook wat Christus voor jou heeft gedaan… Hij heeft al jou zonden vergeven… alles… En als je dat snapt, snap je onderstaand stuk ook:

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Daarom kan het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren.

Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem tienduizend talenten schuldig was.

En toen hij niet kon betalen, gaf zijn heer opdracht dat men hem zou verkopen, én zijn vrouw en kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden.

De dienaar dan knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt.

Maar deze dienaar ging naar buiten en trof een van zijn mededienaren aan, die hem honderd penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.

Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.

Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld betaald zou hebben.

Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd; zij gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was.

Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem: Slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat u mij dat smeekte.

Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had?

En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was, betaald zou hebben.

Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.

Mattheüs 18:21

En nadat we dat allemaal hadden besproken… hebben we samen God gevraagd of Hij ervoor wil zorgen dat de persoon die I had kwaad gedaan naar God wil leiden…… want ja, menselijk gezien willen we graag gerechtigheid voor alles wat er is gebeurd… en we hopen en bidden dat de politie die persoon zijn aardse verdiende straf geeft… Want als die persoon niet tot inkeer komt in dit leven… dan neemt God wraak…. en dat is nogal wat…

Aan God komt de wrake toe… laten we bidden dat dat uiteindelijk niet gebeurt..

En I? Ja, wat er gebeurt is doet nog steeds pijn. Zijn verdriet is echt. Maar de gevoelens van wraak, die zoveel energie vreten terwijl hij die energie nu echt nodig is voor heling.. dat is anders geworden. Het krijgt een andere plek. Een Goddelijke plek met meer rust en (hoe vreemd ook)… Gods vrede. Zelfs in deze moeilijke tijd.

Foto W Van Doezelaar. Gardameer Italië

2 Responses

  1. Alberdina schreef:

    Wow, wat een bijzonder verhaal is dit! Dank voor het delen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *