Foute Bijbelteksten, deel 2.

In dit tweede deel van de serie over verkeerd gebruikte / verkeerd begrepen / misbruikte bijbel verzen, gaan we deze spreuk eens bekijken:

Oordeel niet, want ook jij wordt geoordeeld.

De meer populaire versie is:

Wie ben jij om over mij te oordelen, alleen God kan mij beoordelen.

En je hebt deze waarschijnlijk gehoord.. .in de kerk… veel… maar er is iets mis in 99% van de gevallen wanneer je dit “vers” hoort…. Het is 99% van de tijd uit de context getrokken en als je het hoort… let op!! Waarom?

Laten we in de bijbelpassage zelf duiken. Niet alleen dat ene vers, maar de hele passage:

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog? Gij geveinsde! werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit uws broeders oog uit te doen.

Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.

Mattheus 7:1-6

Als je goed leest… Jezus noemt de mensen “Gij geveinsde”. In andere vertaling is het meer van deze tijd: “hypocriet”, en dat woord is de sleutel in deze passage… Laten we eens kijken naar een voorbeeld van duidelijk oordeel, van persoon tot persoon, in de bijbel. En het is een hele harde. Dit is Paulus, in een brief aan de Korinthiërs… Sorry, het is een lange passage, maar het is een duidelijk voorbeeld van Bijbels oordeel in de kerk:

Men hoort algemeen dat er hoererij onder u voorkomt, en wel zo’n vorm van hoererij waarvan zelfs onder de heidenen geen sprake is, namelijk dat iemand de vrouw van zijn vader heeft. En u doet zich zo gewichtig voor. Kunt u niet beter treuren, om dan hem die deze daad begaan heeft, uit uw midden weg te doen?

Ik heb, hoewel afwezig met het lichaam, maar aanwezig met de geest, namelijk reeds besloten – alsof ik aanwezig was – om hem die dat zo gedaan heeft, in de Naam van onze Heere Jezus Christus, als u en mijn geest bijeengekomen zijn, in de kracht van onze Heere Jezus Christus, over te geven aan de satan, tot verderf van het vlees, opdat de geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus.

Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?

Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Ik heb u geschreven in de brief dat u zich niet moet inlaten met ontuchtplegers.

Echter, niet in het algemeen met de ontuchtplegers van deze wereld, of met de hebzuchtigen, of rovers, of afgodendienaars, want dan zou u uit de wereld moeten gaan.

Maar nu heb ik u geschreven dat u zich niet moet inlaten met iemand die, terwijl hij een broeder wordt genoemd, een ontuchtpleger is, of een hebzuchtige, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Met zo iemand moet u zelfs niet eten.

Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn?

Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

1 Korinthe 5:1-13

Wauw! BAM! Seksuele immoraliteit in de kerk… en sommige mensen zijn er zelfs trots op? Hebben ze er zelfs over opgeschept?

Oordeelt Paulus? O ja, dat doet hij! Je kunt bijna het vuur uit zijn woorden zien komen. Wauw…

En daar zie je het… in vers 12 en 13….

Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen? Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn? Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg.

Een iets meer leesbare vertaling:

Het is niet mijn taak om te oordelen over de mensen die níet bij Gods gemeente horen.

Jullie oordelen toch ook alleen over de mensen die bij de gemeente horen?

God zal Zelf wel over de anderen oordelen.

Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.

1 Korintiërs 5: 12,13

In dit geval is het duidelijk dat we zeker dergelijk gedrag moeten beoordelen, als ze mensen in onze kerk en God pijn doen. Punt. We moeten, ik herhaal: we moeten oordelen wanneer dit soort dingen gebeuren. Er is geen manier om daar omheen te komen.

Dit gedrag deed niet alleen een zuster pijn, het deed ook de kerk van God pijn. Ze maakten een puinhoop van Gods kerk. En als je dat ziet gebeuren: moet je in actie komen. Punt. Het is Gods zuster, het is Zijn huis, het is Zijn tempel, en we moeten het beschermen.

En als je dat doet, en mensen komen met het vers “oordeel niet”… PAS OP!!! Er is iets HEEL erg mis als je dat “vers” in die situaties hoort. Ze beschermen iets wat hoogstwaarschijnlijk niet van God is. ego? Hun eigen koninkrijkje? Hun reputatie? Ik weet het niet… maar lees PAS OP wanneer de “niet oordelen”-kaart wordt getrokken in die situaties…

Dus, zoals je ziet, het is niet simpel “oordeel niet” en dat is het. Integendeel. Als we teruggaan naar Mattheüs 7, zie je dat, voordat we iemand beoordelen, we eerst goed naar onszelf moeten kijken. Er staat niet simpelweg: oordeel helemaal niet.

Het woord “hypocriet” maakt veel duidelijk. Als we dat opzoeken in een woordenboek, staat er:

Hypocriet: iemand die voordoet bepaalde waarden te huldigen, maar zich er zelf niet aan houdt.

Dus, voordat je iemand veroordeelt… laten we eens kijken naar het specifieke onderwerp waarover je iemand wilt beoordelen. Bevind je jezelf in seksuele immoraliteit / zonde? Als dat zo is… is het misschien beter om je mond te houden…, wie ben jij om te zeggen dat iemand moet stoppen met seksuele immoraliteit als je zelf porno kijkt? Of erger… je snapt het idee?

Maar… als je iemand ziet zondigen in de kerk, of een puinhoop maakt van Gods tempel… en je weet zeker dat je dat niet zelf doet? Oordeel.

Het tweede ding als je iemand in de kerk wilt beoordelen, is de vraag: Wat is je motivatie als je oordeelt?

En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Alleen als je de plank uit je eigen oog haalt, kun je duidelijk zien waar de splinter in het oog van je broer zit. Het is moeilijk om een oogoperatie uit te voeren als je eigen oog is geblokkeerd met een plank. Als je je broer echt wilt helpen, kun je er maar beter zeker van zijn dat je bent uitgerust met de beste gereedschappen, ogen, om het werk te doen. En als dat zo is: oordeel, met Gods liefde en wijsheid. Want…

Als je broer een probleem heeft met zijn gezichtsvermogen, en jij bent een goede dokter met een goed gezichtsvermogen… dan moet(!) je opereren. Of denk je dat het oké is om je broer met een probleem met zijn gezichtsvermogen blind te laten worden… terwijl jij hem had kunnen helpen?

Nog niet overtuigd? Dit is Jezus zelf:

Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

Johannes 7:24

Jezus zegt niet: oordeel niet. Hij zegt: oordeel rechtvaardig.

Maar we zijn er nog niet… Als je kijkt naar:

Maar iemand binnen de gemeente die niet deugt, zoals deze man, moeten jullie de gemeente uitzetten.

1 Korintiërs 5:13

Het is duidelijk dat we zondig gedrag in de kerk of van medechristenen kunnen en moeten(!) beoordelen. Echter:

Maar hen die buiten zijn, oordeelt God.

1 Korinthe 5

Wat betekent dit? Als we een niet-christen zien stelen…dat we niet kunnen zeggen: dat is fout, stop????? Nee, dat zou gek zijn, toch? Als christen moeten we zeker zonde oordelen.

Dit gedeelte is echter het deel waar we mensen soms iemands geloof als volgt horen beoordelen:

Kijk naar hem, ik denk niet dat hij een echte christen is zoals hij zegt dat hij is…

En dat is inderdaad iets waar we niet (!) over moeten oordelen. We kennen het hele verhaal niet (God wel), we kennen de bedoelingen niet (God wel), dus die vraag: is iemand gered, is persoon X wel een echte christen? Dat is niet aan ons om te oordelen… dat is aan God. Punt. God weet wie er gered is…. of niet.

En het laatste waar we niet over moeten oordelen, is zijn/haar spirituele volwassenheid. Als je naar 1 Korinthiërs 3 (leestip!) kijkt, zie je dat Paulus het heeft over verschillende niveaus van geestelijke volwassenheid. En net zoals het niet aan ons is om te beoordelen of iemand gered is, is het niet aan ons om iemands spirituele volwassenheid te bepalen. Ken je het hele verhaal? Nee, dat doe je niet… God weet dat wel… en het is aan Hem om dat te beoordelen. Niet aan ons.

Het is dus niet eenvoudig “oordeel niet”, het is meer dan dat. Het is “oordeel niet als een huichelaar”, maar oordeel wel als je iemand anders ziet zondigen. En nogmaals, met Gods liefde en wijsheid.

En ja… je zult waarschijnlijk veel tegengas gaan krijgen als je dat doet… je zult snel het “oordeel niet” horen… maar als je iemand anders een puinhoop ziet maken van Gods kerk: oordeel toch. Met Zijn liefde, Zijn kennis en Zijn geduld. Waarom?

En ik zag een grote witte troon en Hem die op die troon zit. De hemel en de aarde vluchtten voor Hem weg en werden nooit meer gezien. 

En ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, klein en groot, voor God staan. En er werden boeken opengedaan. En er werd nog een ander boek opengedaan: het Boek van het Leven. En de doden werden geoordeeld naar wat er in de boeken over hen stond opgeschreven.

Alles wat ze hadden gedaan, stond er in.

Openbaringen 20:11-12

Als een persoon zondigt… en God boos maakt met zijn of haar gedrag… en zich niet bekeert… zal God oordelen… Dus het is beter om nu een goed gesprek te hebben over hun gedrag (hoewel ze het waarschijnlijk niet willen horen, en je zult hoogstwaarschijnlijk tegengas of erger krijgen) dan je mond te houden… en ze blijven zondigen tegen God… en God steeds bozer maken…

En daar komen we aan het einde van deze blog… Als je iemand tot berouw kunt brengen en zijn verkeerde en zondige gedrag kunt laten stoppen… is dit de tijd… anders… Gods oordeel komt eraan… en je wilt niet dat dat met iemand gebeurt…

Als laatste en nogmaals: Als je iemand dus de zin hoort gebruiken: “Jij mag mij (of pietje) niet oordelen” (zonder de context die we hebben besproken), zelfs van je voorganger of dominee… let op… wees je heel bewust wat er gebeurt… helaas is dat te vaak geen goed teken…

We zien zelfs voorbeelden van “dominees” die heel fout gedrag vertonen of goedkeuren… en men mocht er met niemand over praten omdat de “jij mag niet oordelen kaart” werd gebruikt… en het ging van kwaad tot erger… en uiteindelijk was de kerk geen kerk meer maar een “kerk”… zonder God .. en Gods heiligheid…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *