Wat is een kerk en wat zijn wolven?

Zoals sommigen van jullie weten hebben we nog een zendingsproject, en dat is: https://www.internationalchurches.eu

Tijdens onze reizen door Europa ontdekten we dat het soms moeilijk is om in de landen die we bezochten een christelijke internationale kerk te vinden. Niet alleen was het lastig om ze fysiek te vinden (wat is het adres, wanneer/waar komen ze op zondag samen), maar ook om erachter te komen of het echt een christelijke internationale kerk is. Niet alleen in naam, maar ook in hun leer van de enige juiste christelijke boodschap.

Met die website proberen we dat op te lossen voor iedereen die op zoek is naar een internationale, christelijke plek om elkaar te ontmoeten in (voor jou) een onbekend land in Europa. Dus het is een manier waarop we mensen aanmoedigen om naar een kerk te gaan, waar ze ook zijn. Net zoals dat staat in Hebreeën 10:

Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.

Hebreeën 10:24-25

Maar ja…. wat definieer je dan als christelijke kerk? Iedereen kan een gebouw huren en er een bordje “kerk” op timmeren, maar is het dan een kerk? Als er een toren op een gebouw zit, is dat dan een kerk? Als er een paar mensen in een gebouw zitten en spreken over een god, is het dan een kerk? Over welke god hebben ze het dan? Om die reden checken we iedere kerk die we vinden aan de hand van o.a. deze verzen. Zijn ze dit en doen ze het volgende?

Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.

1 Timothy 3:14-15

zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen.

Titus 1:9

Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

2 Timotheus 4:1-5

Tijdens het eten nam Jezus een brood, dankte God ervoor, brak het in stukken en gaf het aan zijn leerlingen. ‘Neem dit,’ zei Hij, ‘en eet het op, want dit is mijn lichaam.’ Daarna nam Hij een beker wijn, dankte God ervoor en gaf die aan hen. ‘Drink er allemaal uit,’ zei Hij. ‘Dit is mijn bloed, waarmee het nieuwe verbond wordt bezegeld. Het zal vloeien om vergeving van de zonden te bewerken. Let op mijn woorden: Ik zal geen wijn meer drinken tot de dag dat Ik met jullie nieuwe wijn zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader.’

Mattheüs 26:26-29

Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheüs 28:18-20

Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem èn tot Here èn tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal. En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.

Handelingen 2:36-40

Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk; en telkens waren er, die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden; en voortdurend waren zij elke dag eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten, en zij loofden God en stonden in de gunst bij het gehele volk. En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Handelingen 2:41-47

En dat houdt dus ook in dat we niet iedereen die zich aanmeldt als kerk erop kunnen zetten. We kijken naar hun website wat ze zeggen wie ze zijn, we bekijken hun (online) diensten, desnoods bezoeken we ze, en ja, dat is best veel werk iedere keer.

We zetten er dus ook geen zogenaamde “kerken” op die de enige God ontkennen:

We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht heeft gegeven om de ware God te kennen. En wij zijn in Hem, omdat we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. Hij is de ware God, Hij is het eeuwige leven.

1 Johannes 5:20

En/of de Drie-eenheid ontkennen:

Kom dichterbij en luister goed. Ik heb u altijd duidelijk verteld wat zou gaan gebeuren, zodat u het allemaal goed kon begrijpen. En nu heeft de Here God door zijn Geest mij deze boodschap voor u gegeven

Jesaja 48:16

Een/of de godheid ontkennen van Christus:

Het Woord werd een mens en leefde een tijdlang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader.

Johannes 1:14

En/of valse goden dienen:

‘Ik ben de Here, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan Mij. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want Ik, de Here, ben een jaloerse God, die de zonden van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die Mij haten. Maar Ik ben liefdevol voor hen die van Mij houden en mijn wetten gehoorzamen.

Exodus 20:2-6

En ja, dat is best een klus om dat goed te doen. Het kost tijd, inzet, volharding en meer. Maar als je iets doet voor God, dan moet je het ook goed doen. 110% en niets minder, want:

Pas goed op uzelf en op de kudde waarover de Heilige Geest u het toezicht heeft gegeven. Leef als herders voor de gemeente van God, die Hij door het bloed van zijn eigen Zoon heeft verkregen.

Handelingen 20:28

En alleen als ze aan al die Bijbelse voorwaarden voldoen komen ze in de lijst en anders niet. En ja… helaas… soms verdwijnen er ook “kerken” van de lijst die in de loop van de tijd veranderd zijn… van Kerk… naar “kerk”.

En wat moet je hier als lezer mee? Nou, wellicht ben je zelf op zoek naar een kerk of gemeente. Dan willen we je uitdagen om met bovenstaande “checklist” op zoek te gaan naar die kerk. En ja, dat is best een klus… dus waarom pak je niet de eerste de beste kerk die bij je om de hoek zit? Hierom:

Want ik weet dat er na mijn vertrek valse leraren, als hongerige wolven, bij u zullen komen. Zij zullen de kudde niet ontzien. Zelfs mensen uit uw eigen kring zullen de waarheid verdraaien en proberen de christenen aan hun kant te krijgen. Wees daarom op uw hoede. Vergeet niet dat ik, in de drie jaar dat ik bij u was, ieder van u voortdurend heb terechtgewezen, zowel ʼs nachts als overdag en vaak onder tranen.

Handelingen 20:29-31

Pas op voor de roofdieren…. het is de investering meer dan waard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *