Allerheiligen, Allerzielen…. en Halloween..

Vandaag is het Allerheiligen en morgen Allerzielen. En daar is “iets” mee…. We hebben eens een aantal mensen hier op straat gevraagd wat er dan gevierd wordt.

Het eerste wat opkomt, is dat ze dan de mensen gedenken die gestorven zijn (Vader, moeder, Opa, Oma etc.) en daar is niets mis mee. Rouwen is het verwerken van een verlies, bijvoorbeeld de dood van een partner, kind, vader, moeder of andere dierbare en dat heeft absoluut een functie. Als het bij Allerheiligen en Allerzielen daarmee zou stoppen zou het prima zijn, maar het gaat verder….

Officieel zijn het twee dagen, in de praktijk horen we in de antwoorden dat die twee dagen door elkaar heen lopen, maar laten we voor het gemak ze even gescheiden houden.

Dag 1: Allerheiligen:

Met Allerheiligen worden alle “heiligen” herdacht….. zodat zij (voor jou) voorspraak (te bemiddelen) bij God vragen en voor jou de weg vrij moeten maken van de duistere krachten (geesten, heksen en andere duistere beelden) zodat je de dag daarna (Allerzielen) niet belemmerd wordt in je gebed voor je gestorven geliefden.

Klopt, dat klinkt gecompliceerd en hoe meer je er naar kijkt hoe gecompliceerder het wordt.

Laten we daar even naar kijken vanuit een Bijbels standpunt:

De Bijbel leert ons nergens(!) om bij iemand voorspraak (te bemiddelen) te vragen aan wie dan ook dan Jezus alleen. Jezus heeft dat al voor ons gedaan.

Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

1 Johannes 2:1-2

Jezus is je “spreekkanaal” / “spreekbuis” / “bemiddelaar” zodat je tot God kunt bidden en komen. Dus niet één of andere “heilige”.

Jezus alleen. Punt. De bijbel is daar heel duidelijk in:

Niemand anders dan Hij (Jezus) kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden.”

Handelingen 4:12

Om het nog duidelijker te maken:

Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.

1 Timoteüs 2:5

Dus wie dit “Allerheiligen feest” ook bedacht heeft… bijbels is het niet. In tegendeel. Het gaat tegen alles in wat er in de bijbel staat. Maar…. het wordt nog gecompliceerder. De tweede “feest”dag:

Dag 2: Allerzielen:

Allerzielen is ter nagedachtenis aan overleden dierbaren. Maar hoe doen ze dat?

Er wordt gebeden, begraafplaatsen bezocht (alles wordt weer opgepoetst en er worden kaarsjes aangestoken en bloemen neergezet) en giften gegeven ter nagedachtenis aan de gelovigen die in het vagevuur worden vastgehouden, in de hoop dat hun ziel naar de hemel zal worden vrijgelaten. De rest van november wordt ook besteed aan het bidden voor de doden.

Wat is dat vagevuur? Een plaats of toestand van tijdelijke bestraffing voor degenen die, bij het verlaten van dit leven in Gods genade, niet geheel vrij zijn van dagelijkse fouten, of niet volledig de genoegdoening hebben betaald vanwege hun overtredingen. Dat zou dus een plek zijn waar je tijdelijk zit tussen hemel en aarde om te boeten voor je zonde…. en pas als je daarmee klaar bent ga je naar de hemel.

Laten we daar ook eens naar kijken vanuit een Bijbels standpunt. Want dat vagevuur… staat nergens in de bijbel. Bestaat niet. Want er is goed nieuws!

Jezus stierf om de straf voor al onze zonden te betalen:

God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

Romeinen 5:8

Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

Jesaja 53:5

Jezus heeft voor al onze zonden geleden, zodat wij van lijden konden worden verlost. Zeggen dat wij ook voor onze zonden moeten lijden in een vagevuur, is zeggen dat het lijden van Jezus onvoldoende was. Dus dat vagevuur… bestaat niet.

Om te zeggen dat we voor onze zonden moeten boeten door “te reinigen in het vagevuur”, ontkent de toereikendheid van het offer van Jezus (1 Johannes 2:2). Het idee dat degenen die gered zijn (christenen), nog even tijdelijk extra moeten lijden na de dood om van je zonden af te komen, is in strijd met alles(!) wat de Bijbel zegt over redding.

Maar waar komt dat vagevuur idee vandaan dan????

Het Bijbelgedeelte waar naar wordt verwijzen als bewijs(????) van het vagevuur is 1 Korinthiërs 3:15, waar staat:

Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, ieders werk zal aan het licht komen.

Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.

Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen, maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen.

1 Korinthiërs 3:12-15

Het gedeelte gebruikt een illustratie van dingen die door het vuur gaan als een beschrijving van de werken van gelovigen die worden beoordeeld. Als onze werken van goede kwaliteit “goud, zilver, kostbaar gesteente” zijn, zullen ze ongedeerd door het vuur gaan en zullen we ervoor beloond worden. Als onze werken van slechte kwaliteit “hout, hooi, of stro” zijn, zullen ze door het vuur worden verteerd en zal er geen beloning zijn.

Het zegt niet dat gelovigen door het vuur gaan, maar dat de werken van een gelovige door het vuur gaan. 1 Korinthiërs 3:15 verwijst naar de gelovigen die “gered worden, als door vuur heen”, er staat NIET dat ze “worden gereinigd door de vlammen” / gereinigd worden in een vagevuur.

Maar we gaan nog verder, er wordt ook gebeden tot de overledenen…zodat zij weer voor jou een “voorspraak” kunnen zijn als zij (uiteindelijk) weer in de hemel aankomen….

Wat zegt de bijbel hierover?

Als je kijkt naar het bijbelverhaal van de rijke man en de bedelaar Lazarus (Lukas 16: 19-31) zie je dat bidden voor de doden geen Bijbels concept is. Onze gebeden raken niets op iemand die eenmaal overleden is.

De realiteit is dat bij de dood iemands eeuwige bestemming wordt vastgesteld. Of hij is gered door geloof in Christus en is in de hemel waar hij rust en vreugde ervaart in Gods aanwezigheid, of hij wordt gekweld in de hel. Er zijn geen andere smaakjes en geen weg terug.

Jezus gebruikte dit verhaal duidelijk om te leren dat de onrechtvaardigen na de dood voor eeuwig van God gescheiden zijn, dat ze zich hun verwerping van het evangelie herinneren, dat ze gekweld worden en dat hun toestand niet kan worden verholpen.

Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen, als iemand uit de doden zou opstaan.

Lukas 16:31

Er is dus geen “gepraat” tussen hemel, hel en aarde. Je kunt ook niet iemand uit de hel (die wel bestaat) of vagevuur (die niet bestaat, zie bovenstaand) weg bidden. Je sterft, eenmaal, daarna is het oordeel en geen weg meer heen of terug:

En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel.

Hebreeën 9:27

Dus ook hier, wie dit “Allerzielen feest” ook bedacht heeft… bijbels is het niet. In tegendeel. Het gaat tegen alles in wat er in de bijbel staat.

En nu het goede nieuws! Want de Bijbelse waarheid is een stuk minder gecompliceerd dan deze twee “feest”dagen:

De hemel bestaat, de hel bestaat… en als je gelooft dat Jezus voor jou zonden gestorven is… ga je naar de hemel. Geen “vagevuur” of hel voor jou, maar eeuwig leven. Zonder pijn… zonder verlies.. Wow. En zo eenvoudig is het. Punt.

En nu als laatste…. terug naar de wereld van vandaag. Allerheiligen vertaald in het Engels is: All Saints Day of ook wel Allhallows genoemd. Halloween is een afgeleide van Allhallows….. weet wat je “viert”… en lees je bijbel. In context. Denk erover na, bidt ervoor en handel er naar…

Zeg ik dat je geen Halloween mag vieren? Laten we eens kijken naar dit gedeelte uit de bijbel:

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.

Want hiertoe is Christus gestorven en levend geworden, opdat Hij èn over doden èn over levenden heerschappij voeren zou.

Gij echter, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat minacht gij uw broeder? Want wij zullen allen gesteld worden voor de rechterstoel Gods. Want er staat geschreven:

“(Zo waarachtig als) Ik leef, spreekt de Here: voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God loven.”

Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven [aan God].

Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Romeinen 14:8-13

Dus nee, ik ga je niet veroordelen op wat je wel of niet doet. Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Wat stel, dat iemand uit de valse leringen over Allerheiligen en Allerzielen is ontsnapt… en hij/zij ziet je Halloween vieren als christen… iets om over na te denken…. en dat is maar één voorbeeld. Wellicht zie jij niets vreemds in Halloween….. maar geef je broeder of zuster geen aanstoot of ergernis.

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here.

Vier het leven, het leven van Jezus. Hij stierf voor jou, zodat jij kunt leven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *